Вівторок, 23 Квітня, 2024
Останні:
Городнянська міська рада

Положення про Городнянську молодіжну раду

Додаток 

до рішення виконавчого комітету

Городнянської міської ради

№ 202 від 14 серпня 2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
про Городнянську молодіжну раду
Городнянської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Городнянська молодіжна рада Городнянської міської ради утворена як дорадчо-консультативний орган міській раді (далі — молодіжна рада).

1.2. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, актами міської ради та їх посадових осіб, Переглянутою Європейською Хартією участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівнях, іншими нормативно-правовими актами у молодіжній сфері, а також положенням про молодіжну раду.

2. Основні принципи, права, повноваження та завдання молодіжної ради

2.1. Діяльність молодіжної ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, відкритості, відповідальності, інклюзивності.

2.2. Молодіжна рада не може входити до громадських та релігійних об’єднань, політичних партій.

2.3 Основними завданнямимолодіжної ради є:

1) сприяння:

участі молоді у процесі розроблення, прийняття актів міської ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та контролю за їх виконанням;

залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя територіальної громади шляхом участі у розробленні та виконанні місцевих програм у молодіжній сфері;

консолідації молодіжного руху на території громади;

співпраці міської ради з громадськими об’єднаннями та їх відокремленими підрозділами, органами студентського та учнівського самоврядування, релігійними, благодійними організаціями, творчими спілками, професійними спілками та їх об’єднаннями, асоціаціями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, органами самоорганізації населення, недержавними засобами масової інформації, іншими непідприємницькими товариствами та установами, легалізованими відповідно до законодавства (далі — інститути громадянського суспільства) щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

2) сприяння узгодженості дій міської ради у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді, та її участі в усіх сферах суспільного життя територіальної громади;

3) вивчення, проведення систематичного аналізу і прогнозування соціальних процесів у молодіжному середовищі;

4) подання пропозицій щодо визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів реалізації державної політики у молодіжній сфері та щодо проведення відповідної роботи на місцевому рівні, вирішення питань місцевого значення у зазначеній сфері;

5) залучення соціально активної молоді до вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

2.4. Молодіжна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз ефективності здійснення повноважень міською радою щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері, у тому числі шляхом моніторингу стану виконання покладених на міську раду завдань;

2) подає міській раді обов’язкові для розгляду пропозиції щодо залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя територіальної громади, а також підвищення ефективності рішень міської ради, які впливають на життя молоді;

3) розробляє для міської ради рекомендації щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та надсилає їх на розгляд міської ради не рідше ніж двічі на рік;

4) здійснює громадський контроль за врахуванням міською радою пропозицій та зауважень молодіжної ради, забезпеченням нею прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка перебуває в її володінні, а також виконанням нею нормативно-правових актів у молодіжній сфері;

5) проводить попередню оцінку та підготовку висновків у вигляді рекомендацій стосовно проектів актів міської ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

6) бере участь у розробленні проектів актів міської ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

7) розробляє разом з інститутами громадянського суспільства пропозиції щодо фінансування пріоритетних напрямів молодіжної сфери на місцевому рівні, а також надає висновки стосовно ефективності використання бюджетних коштів на виконання місцевих програм, які стосуються питань молоді;

8) сприяє залученню цільового фінансування на виконання молодіжних програм;

9) розробляє та впроваджує механізми взаємодії міської ради та молодіжних громадських об’єднань на засадах партнерства, відкритості та прозорості;

10) сприяє співпраці інститутів громадянського суспільства, що провадять діяльність у молодіжній сфері на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, з метою вирішення актуальних питань молоді, узагальнює пропозиції, які надходять від них, та подає їх на розгляд міській раді;

11) підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання завдань молодіжної ради;

12) подає міській раді пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю стосовно вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

13) подає щороку міській раді обов’язкову для розгляду інформацію про вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та становище молоді у територіальній громаді;

14) систематично інформує громадськість про свою діяльність та ухвалені рішення, оприлюднює щорічний звіт про роботу молодіжної ради.

2.5. Молодіжна рада має право:

1) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

2) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції молодіжної ради;

3) вносити пропозиції міській раді щодо заохочення в установленому порядку представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

Члени молодіжної ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена міська рада, а також право участі в засіданнях міської ради, депутатських комісій, виконавчих органів, робочих груп, конкурсних комісій, утворених нею, з розгляду питань, що належать до компетенції молодіжної ради.

2.6. Молодіжна рада розглядає та вирішує питання, віднесені до її компетенції цим Положенням:

1) обирає зі свого складу голову молодіжної ради, заступників голови молодіжної ради, секретаря молодіжної ради та звільняє їх з посад;

2) утворює й ліквідовує комітети, тимчасові комісії та робочі групи для виконання своїх повноважень;

3) в межах своїх повноважень приймає рішення;

4) направляє пропозиції до міської ради з питань молодіжної політики;

5) приймає рішення про дострокове припинення повноважень молодіжної ради;

6) одержує в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, інших державних установ інформацію, що стосується напрямків та завдань молодіжної ради;

7) розміщує інформацію на офіційному веб-сайті Городнянської міської ради;

8) розробляє, організовує та проводить в установленому порядку заходи, спрямовані на виконання своїх завдань;

9) затверджує порядок денний  засідання;

10) опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій із громадськістю пропозиції та зауваження з питань формування та реалізації ержавної молодіжної політики і подає їх у встановленому порядку;

11) проводить аналіз стану справ у процесі реалізації державної політики у молодіжній сфері, взаємодії органів місцевого самоврядування з молоддю, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

12) узагальнює пропозиції, що надходять від молодіжних та дитячих громадських організацій, щодо підготовки проектів міських програм, рішень міської ради та її виконавчого комітету з метою врахування інтересів молоді;

13) бере участь у розробці проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань молодіжної політики, підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів, що належать до її компетенції;

14) подає міському голові рекомендації та пропозиції з питань правового і соціального захисту молоді, а також задоволення її політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів;

15) систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

16) організовує «круглі столи», наради, семінари, конференції з метою обміну досвідом;

17) підтримує організацію та проведення різноманітних заходів;

18) здійснює інші повноваження, які не суперечать законодавству України;

19) рішення молодіжної ради приймаються більшістю голосів, якщо інше не передбачено цим Положенням;

20) рішення молодіжної ради є обов’язковими  до  виконання її членами.  

3. Склад та формування молодіжної ради

3.1. До складу молодіжної ради можуть входити громадяни України віком від 14 до 35 років років. До складу молодіжної ради можуть входити особи старшого віку, якщо їх кількість не перевищує 10%. У разі, коли молодіжна рада утворюється вперше, порядок їх делегування визначається ініціативною групою з підготовки установчих зборів, сформованою міською радою (далі — ініціативна група).

3.2. Склад молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом розгляду письмових заяв кандидатів, які особисто присутні на установчих зборах.

3.3. Кількісний склад молодіжної ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 15 осіб.

3.4. Строк повноважень складу молодіжної ради становить два роки.

3.5. Організація діяльності та інші процедурні питання роботи молодіжної ради визначаються положенням про молодіжну раду, яке  затверджується рішенням засідання або рішенням установчих зборах молодіжної ради та погоджується виконавчим комітетом міської ради.

3.6. Для формування складу молодіжної ради міська рада не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю представників інститутів громадянського суспільства.

У разі коли при міській раді вже утворена молодіжна рада та її повноваження не припинені достроково, ініціативна група утворюється міською радою не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної
групи міська рада затверджує з урахуванням пропозицій молодіжної ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої молодіжної ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі молодіжної ради, представники міської ради, при якій утворюється молодіжна рада.

Персональний склад ініціативної групи міська рада оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Міська рада пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів в обов’язковому порядку оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з нею повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі.

До заяви додаються документ, що підтверджує особу.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 14 календарних днів до їх проведення.

Підставами для відмови в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів, поданих вимогам цього Положення;

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

відмова від участі в установчих зборах.

Список кандидатів до складу молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті міської ради та/або в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу молодіжної ради обирається лічильна комісія, голова та секретар установчих зборів, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу молодіжної ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад молодіжної ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається міській раді.

Міська рада оприлюднює протокол установчих зборів на власному офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

4. Членство в молодіжній раді

4.1. Міська рада на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад молодіжної ради і оприлюднює його на власному офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

4.2. Членство в молодіжній раді припиняється на підставі рішення молодіжної ради у разі:

систематичної (більше ніж два рази підряд) відсутності члена молодіжної ради на її засіданнях без поважних причин;

неможливості члена молодіжної ради брати участь у роботі молодіжної ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом молодіжної ради відповідної заяви;

обрання члена молодіжної ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міської ради або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена молодіжної ради;

смерті члена молодіжної ради.

4.3. У разі припинення будь-якою особою членства у молодіжній раді її місце займає наступний кандидат до складу молодіжної ради, який подав письмову заяву. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні молодіжної ради.

Зміни у складі молодіжної ради затверджуються розпорядження міського голови на підставі рішення засідання молодіжної ради. Міська рада оприлюднює відомості про такі зміни на власному офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Якщо чисельність членів молодіжної ради становить менше половини її загального складу, визначеного на установчих зборах, міська рада вживає заходів для доукомплектування складу молодіжної ради в порядку, встановленому положенням про молодіжну раду.

4.4. Дострокове припинення діяльності молодіжної ради здійснюється у разі:

коли засідання молодіжної ради не проводилися протягом одного кварталу;

невиконання молодіжною радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

прийняття відповідного рішення на її засіданні;

реорганізації або ліквідації міської ради.

Рішення про дострокове припинення діяльності молодіжної ради оформляється розпорядженням міського голови на підставі рішення засідання молодіжної ради.

У разі дострокового припинення діяльності молодіжної ради з підстав, передбачених абзацами другим — четвертим цього пункту, міська рада утворює протягом 15 календарних днів нову ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу молодіжної ради.

5. Керівництво молодіжної ради

5.1. Молодіжну раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом висунення кандидатів та обрання таємним голосуванням.

5.2. Одна і та сама особа не може очолювати більш як одну молодіжну раду, утворену відповідно до вимог цього Положення.

5.3. Голова молодіжної ради має заступників, яких обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування за поданням голови молодіжної ради.

5.4. Повноваження голови молодіжної ради припиняються за рішенням молодіжної ради та проведеного таємного голосування у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри молодіжною радою, а також у випадках, передбачених положенням про молодіжну раду.

У разі припинення повноважень голови молодіжної ради до обрання нового голови його обов’язки виконує один із заступників голови молодіжної ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

5.5. Голова молодіжної ради:

організовує діяльність молодіжної ради;

організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

підписує документи від імені молодіжної ради;

представляє молодіжну раду у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може бути включений в установленому законом порядку до складу виконавчого комітету міської ради.

5.6. Секретар молодіжної ради обирається з числа членів ради на її першому засіданні.

5.8. Секретар Молодіжної ради забезпечує поточну роботу молодіжної ради:

1) повідомляє членів  молодіжної ради про час і місце проведення засідань молодіжної ради  та  питання, які передбачається внести на розгляд засідання молодіжної ради;

2) організує підготовку засідань молодіжної ради, питань, що вносяться на розгляд засідань молодіжної ради;

3) забезпечує своєчасне доведення рішень молодіжної ради до виконавців, а також до інших осіб, котрих стосуються ці рішення, і організує контроль за їх виконанням;

4) сприяє членам  молодіжної ради у здійсненні їх повноважень;

5) формує порядок денний засідання молодіжної ради та погоджує його з головою молодіжної ради;

6) вносить на розгляд засідання подання проектів рішень молодіжної;

7) веде нормативно-правові акти молодіжної ради.

         7.3. Повноваження секретаря молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням молодіжної ради, на підставі подання голови молодіжної ради, підтриманим більшістю голосів членів молодіжної ради.

6. Форма роботи молодіжної ради

6.1. Основною формою роботи молодіжної ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

6.2. Позачергові засідання молодіжної ради можуть скликатися за ініціативою голови молодіжної ради,  міського голови або однієї третини загального складу членів молодіжної ради.

Повідомлення про скликання засідання молодіжної ради, у тому числі позачергового, доводиться до відома кожного її члена не пізніше як за два робочих дні до його початку, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради та/або в інший прийнятний спосіб.

6.3. Засідання молодіжної ради проводить голова молодіжної ради або за його відсутності заступник голови молодіжної ради, а в разі відсутності заступника голови молодіжної ради — член молодіжної ради, уповноважений зазначеною радою.

6.4. Засідання молодіжної ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів загального складу.

6.5. Засідання молодіжної ради проводяться відкрито.

За запрошенням молодіжної ради в її засіданнях можуть брати участь представники центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.

6.6. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні молодіжної ради вносять голова молодіжної ради, заступник голови молодіжної ради та члени молодіжної ради.

6.7. Підготовку порядку денного засідання молодіжної ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар молодіжної ради.

7. Рішення молодіжної ради

7.1. Рішення молодіжної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, окрім випадків передбачених цим положенням. У разі рівного розподілу голосів рішення вважається таким, що не прийняте.

7.2. Рішення, ухвалене на засіданні молодіжної ради, у п’ятиденний строк оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем молодіжної ради.

Член молодіжної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

7.3. Рішення молодіжної ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду міською радою.

Рішення міської ради та її посадових осіб, прийняті за результатами розгляду пропозицій молодіжної ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після їх прийняття в обов’язковому порядку доводяться до відома членів молодіжної ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті місцевої ради та/або в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняті рішення повинна містити інформацію про врахування пропозицій молодіжної ради або причини їх відхилення.

7.4. На засіданні молодіжної ради, яке проводиться за участю представників міської ради у першому кварталіпершому кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік, який схвалюється разом із підготовленим планом на поточний рік.

Річний план роботи молодіжної ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради та/або в інший прийнятний спосіб.

8. Прикінцеві положення

8.1. Установчі документи, склад молодіжної ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність молодіжної ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті міської ради в рубриці “Молодіжна рада” та/або в інший прийнятний спосіб.

8.2. Міська рада здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності молодіжної ради, створює належні умови для її роботи, у тому числі забезпечує молодіжну раду приміщенням, засобами зв’язку.

8.3. Молодіжна рада має бланк із своїм найменуванням.