Регламент ради

                                                                                                               Затверджено

                                                                                                               Рішення четвертої сесії сьомого

                                                                                                     скликання від 05.04. 2016р.

Міський  голова

                                                                                                                                         А.І.Богдан

 

РЕГЛАМЕНТ МІСЬКОЇ РАДИ

 

VІІ СКЛИКАННЯ

 

РОЗДІЛ І

 

ЗАГАЛЬНІ ПОСАДИ.

 

 

Стаття 1.

Міська рада об’єднує і координує  на території міської ради діяльність місцевого самоврядування. Міська рада , в межах  своєї компетенції, сама вирішує всі питання місцевого значення, виходячи із інтересів громадян, які проживають на території міської ради та державних інтересів, проводить у життя рішення  органів  державної влади, забезпечує додержання законності і правопорядку.

Строк повноважень міської ради  визначається  Конституцією  України.

Порядок діяльності міськради та її органів визначається Конституцією України , Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні” , а також цим Регламентом.

Стаття 2.

Міська рада формується з депутатів, обраних відповідно до Закону України  „Про місцеві вибори”.

Стаття 3.

Здійснення міською радою своїх повноважень будується на основі ініціативної і активної участі в її роботі кожного депутата. Депутат здійснює свої повноваження не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

Стаття 4.

Депутатам міської ради забезпечуються умови для безперешкодного і ефективного здійснення їх повноважень, наданих Конституцією України, Законом України „ Про місцеві вибори”,  Законом  України  « Про  статус  депутатів  місцевих  рад» іншими законодавчими актами України, а також цим Регламентом.

Стаття 5.

Міська рада та її органи проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання реалізацію наказів виборців.

 

РОЗДІЛ II

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

 

ГЛАВА І

СКЛИКАННЯ СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 6.

Міська рада проводить роботу свою сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а також з засідань постійних комісій ради.

Стаття 7.

Перша сесія новообраної міської ради скликається міською виборчою комісією не пізніше, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів міської ради в кількості не менше як двох третин від загального складу ради.

           

 

 

         

            Стаття 8.

Сесія міської ради може бути скликана за пропозицією не менше як однієї  третини від  загального складу відповідної ради. Пропозиції щодо скликання сесії направляються голові ради письмово з  зазначення необхідності їх  скликання. Голова ради не пізніше як за 10 днів з моменту одержання  пропозиції приймає розпорядження про скликання сесії,  що  доводиться  до  відома  населення  шляхом  розміщення  на  веб-сайті  та  в друкованих  засобах  масової  інформації. Також  індивідуально  доводиться  до  відома  депутатів  міської  ради  повідомлення  про  проведення  сесії.

Стаття 9.

Питання на розгляд ради вносяться головою ради, депутатами, депутатськими фракціями, постійними комісіями, виконавчим комітетом ради. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, супроводжується проектом рішення, іншим документом ради, і при можливості, пояснювальною запискою. Проекти рішень і відповідні матеріали  готуються  з  розрахунку на  кожного депутата. Пропозиції до порядку денного вносяться до прийняття головою ради розпорядження про скликання сесії. Пропозиції до порядку денного, внесені після прийняття головою ради розпорядження про скликанні сесії, або під час чергової сесії можуть бути включені до порядку денного за рішенням ради.

             Стаття 10.

Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд ради, доводяться до відома депутатів  за три дні до  сесії.  В  окремих  випадках  може  бути  за  один  день.

 

 

                                                                    ГЛАВА II

 

ПОРЯДОК РОБОТИ СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

              Стаття 11.

Першу після виборів сесію ради відкриває голова міської  виборчої комісії, інформує про підсумки виборів депутатів і міського голови.

Далі пленарне засідання веде міський голова.

Перша  і  остання  сесії  відповідного  скликання відкриваються  Гімном  України.

              Стаття 12.

Сесія ради є правомочною при наявності не менше половини + 1 депутатів від загального складу ради. Перед кожною сесією проводиться поіменна реєстрація депутатів, відсутніх з поважних причин, доводяться до відома ради. В разі відсутності встановленої кількості депутатів за розпорядженням голови ради проведення сесії переноситься на інший час.

Стаття 13.

Сесія  ради  скликається  в  міру  необхідності, але  не  менше  одного  разу  на  квартал. З  питань  відведення  земельних  ділянок –  не  рідше  одного  разу  на  місяць.

                Стаття 14.

Порядок денний і порядок проведення сесії затверджується радою. Початок  роботи  пленарного  засідання  сесії о  14-30 год.  У  разі  потреби  в  засіданні  сесії  може  оголошуватись  перерва.

               Стаття 15.

Сесію міської ради відкриває і веде міський голова або секретар ради, а   в  окремих   випадках,   передбачених законом,  головуючий  з  числа  депутатів.

Головуючий на сесії:

  • відкриває і закриває засідання,
  • ставить питання на голосування, оголошує його результат,
  • надає слово доповідачам і виступаючим в порядку запису,
  • вносить на обговорення проекти рішень ради,
  • забезпечує додержання цього регламенту,
  • користується іншими правами і виконує обов’язки у відповідності до цього регламенту.

 

 

 

            Стаття 16.

Для ведення протоколу сесії, запису бажаючих виступити, реєстрації депутатських запитів, пропозицій, звернень громадян, що надійшли на адресу сесії міської ради, міська рада обирає на першій сесії секретаря   ради. У разі звільнення з посади секретаря ради у випадку відсутності  міського голови, у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень міська рада із свого складу за пропозицією однієї третини депутатів від загального складу  ради обирає секретаря ради, який працює в раді на постійній основі.

          Стаття 17.

Сесії міської ради є відкритими і ведуться гласно. У  разі  необхідності рада  може  прийняти  рішення  про  проведення  закритого  пленарного  засідання.

За згодою сесії можуть бути присутні на їх засіданнях:

представники державних органів, органів самоврядування, громадських об’єднань, трудових колективів, преса,  а також особи по запрошенню голови, або їх письмових заяв у секретаріат.

Запрошені особи не мають права втручатись в роботу сесії, вони зобов’язані утримуватися від вирішення того чи іншого питання. У разі невиконання цих вимог, вони за пропозицією головуючого на сесії можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань.

Стаття 18

На сесіях ради робота ведеться українською мовою. Присутні також мають право виступати російською мовою  або  іншою  мовою,  зрозумілою  для  присутніх. Час для доповідей на сесії встановлюється в межах 20 хвилин, для співдоповідей, інформацій – до  10 хвилин, для виступів в обговоренні надається до 5 хвилин,  для  внесення запитів, питань пропозицій, повідомлення і довідок – до 3 хв. За згодою більшості присутніх депутатів на засіданні може бути продовжений час для виступу.  Виступи проводяться з  робочого  місця.

Стаття 19.

Письмова заява про надання слова для виступу в дебатах направляється міському голові безпосередньо на сесії і після затвердження порядку денного із зазначенням питання з якого  депутат бажає взяти слово. Заява може також завчасно направлятися міському голові, до відкриття сесії. Заяви про надання слова нумеруються секретарем. Головуючий має право також надати слово депутату за його усним зверненням. Обов’язок обліку бажаючих взяти слово покладається на головуючого, секретаря.

Стаття 20.

Депутат виступає на засіданні після надання йому слова головуючим. Головуючий на засіданні надає слово для участі в дебатах в порядку надходження заяв. В необхідних випадках за згодою більшості присутніх депутатів, головуючий може змінити черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни.

Стаття 21.

Міський голова має право взяти слово в будь який час. Кількість його виступів з одного й того ж питання не обмежуються.

Виступаючий  на  сесії  не повинен використовувати грубих, некоректних висловів, закликати до незаконних і насильницьких дій. В разі порушення цього правила головуючий має попередити виступаючого, а при повторному порушенні в праві позбавити слова. Для повторного виступу в такому разі слово даного депутата по цьому ж питанню не надається.

Якщо виступаючий взяв слово без дозволу головуючого, він може бути його позбавлений. Якщо виступаючий відхилився від обговореної теми, головуючий може закликати його дотримуватись обговореного питання.

Якщо виступаючий перевищив  відведений регламент, або висловлюється не по темі, то після попередження він може бути позбавлений слова.

Стаття 22.

Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків передбачених пунктом 4 та 16 статті 26 Закону України« Про місцеве самоврядування» в Україні яких рішення приймається таємним голосуванням.

Стаття 23.

Перед початком голосування головуючий вказує кількість проектів чи пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їх формування. На голосування ставляться тільки проекти , пропозиції, поправки внесені у письмовій  чи  усній  формі.

Стаття 24.

Внесений проект рішення ради ставиться на голосування за основу.

Стаття 25.

Якщо проект рішення ради прийнято за основу, ставляться на голосування поправки і пропозиції до нього.

           Стаття  26.

У разі коли дві , або більше пропозицій стосується одного й того ж питання, рада , якщо вона не прийме рішення, проводить голосування по пропозиціях у тому порядку, в якому їх внесено. Перед голосуванням по кількох поправках або пропозиціях, які суперечать одна одній головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст, і, якщо  не має зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції.

Стаття 27.

      При проведенні відкритого  поіменного голосування підрахунок голосів проводить  лічильна комісія, обрана із числа  депутатів не менше двох  чоловік.

При голосуванні з одного питання кожен депутат має один голос, і подає його за пропозицію, проти неї ,  утримується чи не голосував при голосуванні. Поіменно голосування здійснюється з використанням  карток результатів  поіменного  голосування,  затверджених  рішенням   сесії.

При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, а також враховується його голос.

Після закінчення голосування  лічильна  комісія  оголошує результат голосування. Підсумки відкритого  поіменного голосування доводиться до відома депутатів на сесії  і  заносяться до протоколу сесії.

У  разі,  коли  результат  голосування з  відповідного  питання  викликає  обґрунтовані  сумніви,  рада  може  прийняти  процедурне  рішення  про  переголосування.

        Стаття.28.

Для проведення таємного голосування і визначення його результатів з числа депутатів  обирається відкритим голосуванням лічильна комісія. До лічильної комісії не можуть  входити депутати, чиї кандидатури висунуто до складу органів, що обираються.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення комісії приймається більшістю голосів її складу. Бюлетені виготовляються  під контролем лічильної комісії за встановленою формою і у визначеній кількості.

Час і місце голосування, порядок його проведення , встановлюється лічильною комісією на основі цього  Регламенту і оголошується головою лічильної комісії.

        Стаття 29.

Кожному депутату надається один бюлетень по виборах органу, що обирається, чи посадової особи, чи по рішенню питання, що розглядаються.

Заповнення бюлетеня депутатом проводиться у кабіні/ кімнаті/ для таємного голосування шляхом про ставлення позначки + напроти прізвища кандидата за якого він голосує.

Депутат який присутній на сесії, але не одержує бюлетенів, не опускає їх у виборчу скриню, вважається таким, що утримався.

Не дійсним вважається бюлетень невстановленої форми, або в яких залишено одну або більше кандидатур на одну посаду. Прізвище додатково вписані в бюлетень, при підрахунку голосів не враховується.

Стаття 30.

Кандидат вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він отримає більше половини голосів від загальної кількості обраних депутатів ради.

                 Стаття 31.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються всіма присутніми членами комісії. Про доповіді лічильної комісії рада відкритим голосуванням приймає рішення  про  затвердження результатів таємного голосування.

 

 

 

        Стаття 32.

Про виявлені помилки у порядку і техніці проведення голосування за рішенням ради проводиться повторне голосування.

                Стаття 33.

Рішення  міської ради приймається більшістю голосів від загальної кількості обраних депутатів ради.

Стаття 34.

Найважливіші питання рішенням ради можуть вноситися на референдум.

Порядок проведення місцевого референдуму визначається Законом України „ Про Всеукраїнський та місцевий референдуми.”

 

              Стаття 35.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України « Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті Городнянської міської ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменних голосувань є невід’ємною частиною протоколу сесії ради. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради і враховується його голос.

       Рішення міської ради надсилаються відповідним підприємствам і організаціям,установам посадовим особам і доводяться до відома громадянам не пізніше, як у 20 денний строк після їх прийняття.

Стаття 36.

Рішення ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

Стаття 37.

Рішення міської ради, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковим для виконання.

Рішення не повинні суперечити Конституції України та чинному  законодавству

Стаття 38.

Рішення міської ради підписує міський голова. У разі його відсутності – секретарем ради, а у випадку скликання сесії депутатами ради – депутатом, який за дорученням депутатів   головував на засіданні.

Стаття 39

Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій скликається позачергова сесія ради. Позачергова сесія скликається міським головою за власною ініціативою або ініціативою не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Розпорядження міського голови про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів не пізніше як за три дні до її відкриття, а у окремих випадках – за один день.

Матеріали до позачергової сесії видаються депутатам при реєстрації.

 

                                                       РОЗДІЛ  III

 

ДЕПУТАТИ  МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття  40.

Порядок діяльності депутата міськради в міській раді і її органах визначається  Конституцією України,  Законом  України   «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»   та  іншими  законодавчими  актами.

Стаття 41.

Міська рада заслуховує повідомлення депутатів про роботу у раді, з цього питання може проводитись обговорення. За результатами заслуховування приймається рішення.

                Стаття 42.

Депутат представляє інтереси всієї території громади. Повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення міською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів, закінчуються в день першої сесії нового скликання.

Повноваження депутата ради припиняються достроково у випадках, передбачених статтею 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

Стаття 43.

Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесії міської ради, засідань постійної та інших комісій міської ради, до складу яких його обрано. .Депутат має право знайомитися з будь – яким офіційним документом, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування та  робити виписки, копіювання цих документів.

 

 

 

Стаття 44.

Депутати можуть добровільно об’єднуватись  в депутатські групи (фракції) за чисельністю не менше 3-х чоловік. Міський голова і секретар ради не можуть входити до складу депутатських груп (фракцій).

Порядок роботи депутатської групи (фракції), умови вступу і виходу з неї депутатів визначаються самою депутатською групою (фракцією).

Стаття  45.

          Для реєстрації депутатської групи (фракції)  міському голові подається підписана особисто депутатами письмова заява про утворення групи (фракції), її назва, мета, додається поіменний список з визначенням осіб, яким доручено представляти групу (фракцію)  в раді.

Міський голова на початку чергової сесії зобов’язаний  зробити повідомлення про створення депутатської групи (фракції)  та її склад. З цього моменту група (фракція)  вважається зареєстрованою.

При скороченні складу депутатської групи (фракції)  нижче встановленої чисельності  міський голова оголошує про її розпуск.

Зареєстрована група (фракція) має право виступати на сесії з будь-якого питання порядку денного. Депутат, який виступає від групи (фракції), визначається самою групою (фракцією)  завчасно, повідомляє про це секретаріат сесії і має першочергове право виступу після виступів представників постійних комісій та інших комісій ради.

Депутатська група (фракція) не має права виступати від імені міської  ради.

За поданням зареєстрованої групи (фракції), з дозволу міського голови підготовлені нею документи розмножуються і розповсюджуються серед депутатів, якщо вони подані за 3 дні до початку роботи сесії.

             Стаття 46.

Міська рада розглядає і затверджує план заходів щодо виконання наказів виборців, має право прийняти мотивоване рішення про недоцільність виконання окремих наказів.

 

 

РОЗДІЛ ІV

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 

Стаття 47.

Голова обирається  безпосередньо населенням територіальної громади Городнянської міської ради. Строк повноваження визначається Конституцією України. Він за посадою очолює виконавчий комітет міської  ради.

Стаття 48.

Міським головою може бути обраний  громадянин України, який має  виборче  право  і  не молодший 18 років.

Стаття 49.

Міський голова та очолюваний  ним виконавчий комітет підзвітний і підконтрольний міській раді.

Стаття 50.

Вибори міського голови проводяться у відповідності до  Закону України ” Про  місцеві вибори”.

                  Стаття 51.

У разі порушення міським головою Конституції України та Законів України його повноваження можуть бути припинені достроково згідно Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”

                  Стаття 52.

Рішення про проведення виборів міського голови замість вибулого приймається згідно діючого законодавства.

 

 

 РОЗДІЛ V

 

СЕКРЕТАР РАДИ

Стаття 53.

Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови відповідною радою з числа її депутатів на термін повноваження ради та працює в раді на постійній основі.

Секретар міської ради:

–   організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

– забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення,   організує   контроль за їх виконанням,

–    за   дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

–    сприяє   депутатам   ради   у здійсненні їх повноважень;

Секретар міської ради  також  здійснює  інші  повноваження  передбачені  ст. 50  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»

 

РОЗДІЛ

 

ПОСТІЙНІ І ТИМЧАСОВІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 54.

Постійні комісії міської ради є органами ради, відповідальні  перед нею та їй підзвітними.

Стаття 55.

Порядок діяльності  комісій міської ради та їх повноваження визначається  ст. 47,  ст.48  Закону    України   „ Про місцеве самоврядування в Україні”  та цим Регламентом.

                 Стаття 56.

Міська рада утворює постійні комісії на першій сесії на строк повноважень міської  ради. Перелік постійних комісій та їх склад визначається радою.

Стаття 57.

Постійні комісії обираються з числа депутатів міської ради у складі  голови і членів  комісії з урахуванням повноважень депутатів. Голова постійної комісії обирається за поданням голови ради. Заступник голови і секретар комісії обирається на засіданні постійної комісії.

Стаття 58.

При обранні постійних чи тимчасових комісій голосування може проводитись в цілому по всьому складу комісії або по кожній кандидатурі окремо.

Стаття 59.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним не менше половини  депутатів  від загального складу комісії.

Стаття 60.

Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

Міський голова  та  секретар  ради   а  також  депутати  іншої  постійної  комісії  мають право  бути присутніми на засіданні постійних комісій.

Стаття 61.

Питання,  які належать до відома кількох постійних комісій, можуть розглядатися комісіями спільно.

Стаття 62.

У засіданнях постійних комісій ради можуть брати участь депутати, які не входять до даної комісії, депутат інших рад, представники державних органів, трудових колективів. На засіданнях мають право бути представники засобів масової інформації.

Стаття 63.

Постійні комісії ведуть облік своєї роботи, вивчають та надають експертні висновки про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4,8,34 Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

 

Стаття 64.

Голова постійної комісії, керуючи її роботою:

– скликає засідання комісії і організує підготовку відповідних матеріалів до засідань,

– дає доручення членам комісії, надсилає їм матеріали і документи пов’язані з діяльністю комісії,

– викликає членів комісії для роботи в підготовчих комісіях і робочих групах, для виконання інших доручень комісії,

– запрошує для участі в роботі комісії депутатів міської ради, які не входять до складу комісії, представників виконкому, громадських  організацій, представників масової інформації,

– веде засідання комісії,

– представляє комісію у відносинах з громадськими органами та організаціями, установами, громадянами і т.д.

Стаття 65.

Секретар постійної комісії:

– веде протоколи засідань комісії і діловодства,

– забезпечує технічну підготовку питань на обговорення чергових засідань,

– веде облік членів комісії в їх роботі.

Стаття 66.

Постійні комісії у питаннях, які належать до її відання, мають право одержувати від організацій , установ, підприємств, органів виконавчого комітету матеріали і документи.

Стаття 67

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому  розгляду. Про результати і вжиті заходи повинні бути повідомлені у встановленому ними порядку.

Стаття 68.

Координує роботу постійної  комісії, сприяє її організації – голова  комісії.

Стаття 69.

Висновки і рекомендації постійних комісій підписуються головою комісії, в разі відсутності – заступником голови комісії або секретарем.

Протоколи комісії підписуються головою та секретарем комісії. Протоколи спільних комісій підписуються головами комісії.

Стаття 70.

Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю   з конкретно  визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти,   експерти,   інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Повноваження   тимчасової   контрольної    комісії    ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

                                                            РОЗДІЛ VІІ

 

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ
ОРГАНІВ РАДИ

 

Стаття 71.

Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради обирають радою за пропозицією міського голови, який здійснює свої повноваження відповідно до ст.51 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

 

 

                                                            РОЗДІЛ VІІІ

 

УТВОРЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТА ЗМІНА ЙОГО СКЛАДУ.

 

Стаття 72.

Виконавчий  комітет  міської ради  здійснює  свої  повноваження  передбачені  ст. 51  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»

Виконавчим органом міської, ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови, її виконавчий комітет здійснює свої   повноваження   до   сформування   нового   складу виконавчого комітету.

Кількісний   склад   виконавчого   комітету   визначається відповідною радою. Персональний   склад   виконавчого   комітету міської   ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

Виконавчий комітет ради утворюється у складі  міського голови, заступників міського голови, керуючого  справами (секретаря) виконавчого  комітету а також керівників відділів, та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

До   складу   виконавчого комітету міської ради входить також за посадою секретар відповідної ради.

Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова. У виконавчому комітеті міської ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради     може     здійснювати     секретар     міської  ради.

Про обрання виконавчого комітету приймається рішення.

Стаття 73.

Звільнення заступників міського голови по виконавчій роботі, керуючого  справами (секретаря) виконкому  і членів виконкому здійснюється  радою за поданням міського голови.

                 Стаття 74.

Виконавчий комітет є колегіальним органом влади, який приймає рішення простою більшістю голосів від його загального складу. Засідання виконкому є правомочним  при наявності більшої половини від загального складу виконавчого комітету.

Стаття 75.

Відділи та інші структурні підрозділи виконавчого комітету  утворюються, реорганізуються та ліквідуються радою за поданням голови ради.

 

 

                                                    РОЗДІЛ ІХ

 

ЗДІЙСНЕННЯ РАДОЮ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ

КОНТРОЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

 

Стаття 76.

Міська рада безпосередньо, або через основані нею органи здійснює контроль за виконанням рішень ради їх виконавчими і розпорядчими органами, всіма розташованими на території підприємствами, громадськими організаціями.

Стаття 77.

Виконавчий комітет не менш як один раз на рік звітує про свою діяльність перед міською радою.

Тези щорічного звіту виконавчого комітету про свою діяльність до розгляду його на сесії міської ради передаються на висновки комісії міської ради.

Від імені виконавчого комітету на сесії міської ради із звітом виступає міський голова або його заступник.

Стаття 78.

Міська рада може скасовувати розпорядження міського голови, рішення  виконавчого комітету, якщо вони суперечать чинному законодавству.

 

 

Стаття 79.

Депутат, група (фракція)  депутатів ради мають право звернутися  на сесії з питанням до міського голови, виконавчого комітету, а також до керівників підприємств, розташованих на території міської ради, у питаннях віднесених до відання ради.

Запит може бути внесено у письмовій формі або в усній, він підлягає включенню до порядку денного засідання ради, по ньому може проводитись обговорення і приймається рішення.

Міський голова доводить текст запиту до відповідального органу або посадової особи, до яких  був  запит.

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані в встановлений строк дати усну або письмову відповідь на нього. Відповіді на запит розглядається на пленарному засіданні ради.

Стаття 80.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії або передані в письмовій формі головуючому на сесії, узагальнюються відповідними органами та посадовими особами , які зобов’язані розглянути її пропозиції і зауваження не пізніше як в місячний строк, якщо інший строк не встановлено. Про результати повідомити безпосередньо депутатів а також міського голову.

Стаття  81.

В разі  зміни  чинного  законодавства  даний  Регламент  повинен  бути  приведений  у  відповідність  до  існуючого  законодавства.

 

 

 

 

Секретар  ради                                                                                   Л.П.Білоус

____________________________________________

                                                            

 

Україна

 

ГОРОДНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 РІШЕННЯ

               (четверта сесія  сьомого  скликання)

 

від 05 квітня 2016 року

м. Городня

 

Про внесення змін до Регламент роботи

Городнянської міської ради 7 скликання

 

Відповідно до  Закону України „Про внесення змін до статті 59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні”щодо поіменних голосувань, керуючись пунктом 1 частини 1 статті 26, Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні” Городнянська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни до Регламенту роботи Городнянської міської ради сьомого скликання, затвердженого рішенням другої сесії сьомого скликання від 17. 12.2016 року:

 

1.1.Статті 1, 22,27, 35 викласти у новій редакції, а саме:

 

Стаття 1.Міська рада об’єднує і координує  на території міської ради діяльність місцевого самоврядування. Міська рада , в межах  своєї компетенції, сама вирішує всі питання місцевого значення, виходячи із інтересів громадян, які проживають на території міської ради та державних інтересів, проводить у життя рішення  органів  державної влади, забезпечує додержання законності і правопорядку.

Строк повноважень міської ради  визначається  Конституцією  України.

Порядок діяльності міськради та її органів визначається Конституцією України , Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні” , а також цим Регламентом.

 

Стаття 22. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків передбачених пунктом 4 та 16 статті 26 Закону України« Про місцеве самоврядування» в Україні яких рішення приймається таємним голосуванням.

 

 Стаття 27. При проведенні відкритого  поіменного голосування підрахунок голосів проводить  лічильна комісія, обрана із числа депутатів не менше двох   чоловік.

При голосуванні з одного питання кожен депутат має один голос, і подає його за пропозицію, проти неї ,  утримується чи не голосував при голосуванні. Поіменно голосування здійснюється з використанням  карток результатів  поіменного  голосування,  затверджених  рішенням   сесії.

При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, а також враховується його голос.

Після закінчення голосування  лічільна  комісія  оголошує результат голосування. Підсумки відкритого  поіменного голосування доводиться до відома депутатів на сесії  і  заносяться до протоколу сесії.

У  разі,  коли  результат  голосування з  відповідного  питання  викликає  обґрунтовані  сумніви,  рада  може  прийняти  процедурне  рішення  про  переголосування.

 

Стаття 35. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України « Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті Городнянської міської ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменних голосувань є невід’ємною частиною протоколу сесії ради. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради і враховується його голос.

       Рішення міської ради надсилаються відповідним підприємствам і організаціям,установам посадовим особам і доводяться до відома громадянам не пізніше, як у 20 денний строк після їх прийняття.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань забезпечення законності, правопорядку, запобігання корупції, охорони природи та питання містобудівної діяльності.

 

 

Міський голова                                                                      А. І. БОГДАН